„Lietuviško žodžio šviesa“

„Lietuviško žodžio šviesa“

Literatūrinį renginį skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai „Lietuviško žodžio šviesa“ lietuvių poeto Bernardo Brazdžionio eilėmis pradėjo  poetas Kęstutis Krencius.
Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė pristatė balandžio 23-29 dienomis vykusią Nacionalinę bibliotekų savaitę „Kartu mes kuriame ateitį“ ir kartu pažymėtą Pasaulinė knygos dieną „Laisvė skaityti“. Šventės buvo pradėtos Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose tradiciniais knygų skaitymais. Buvo skaitomi lietuvių,  užsienio rašytojų kūriniai, poezija, Akmenės krašto literatų kūryba: rašytojo Vytauto Almanio, rašytojo, fotografo, keliautojo Pauliaus Normanto, Dalios Milukaitės-Buragienės, Dariaus Rekio, Gražinos Blinkinienės ir kitų literatų  kūryba.
2018 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio metais, Vydūno metais, lietuvių istoriko, švietėjo Simono Daukanto metais, Europos kultūros paveldo metais. Viešosios bibliotekos ir jos filialuose  visus metus organizuojami renginiai, konferencijos, seminarai šioms datoms pažymėti.|
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė Viešojoje bibliotekoje parengtą spaudinių parodą: „Draudžiamosios lietuviškos knygos ir spaudos kelias“, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
Pirmoji parodos dalis yra skirta spausdintai knygai, lietuviškos knygos istorijai, lietuviškai periodikai. Čia  eksponuojamos knygos apie iškilias asmenybes, prisidėjusias prie spaudos atgavimo – Simoną Daukantą, Antaną Strazdą, Lauryną Ivinskį, Motiejų Valančių, Petrą Vileišį, Joną Basanavičių, Joną Mačiulį - Maironį, Vincą Kudirką. Taip pat senųjų laikraščių „Aušra", „Varpas" faksimiliniai leidiniai, leidiniai apie knygnešius, žmones, kurie nepaisydami persekiojimų į kiekvieną sodybą nešė lietuvišką žodį. Paminėtina Vytauto Merkio knyga „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864-1904". Čia galima rasti duomenų apie Akmenės rajono teritorijoje veikusius knygnešius ir lietuviškos spaudos platintojus.
Lietuviškos periodikos kelią nuo 1832 iki 1982 metų nušviečia Juliaus Tamošiūno „Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija".
Antroji parodos dalis yra skirta lietuvių kalbai. Parodos pradžią sudaro senųjų Lietuvoje leistų knygų faksimilės - Mikalojaus Daukšos 1599 metų „Postilė“ ir jos šaltiniai, „Senasis Konstantino Sirvydo žodynas“, Lietuvių kalbos ir literatūros institute išleistas daugiatomis akademinis „Lietuvių kalbų žodynas“. Iš jo semiamas lietuvių kalbos lobis. Viešosios bibliotekos fonduose   yra 16 tomų šio leidinio.
Svarbus leidinys, nušviečiantis lietuvių kalbos kilmę ir raidą yra Zigmas Zinkevičiaus šešių tomų „Lietuvių kalbos istorija“.
Literatūriniame  renginyje dalyvavo ir savo kūrybą  skaitė: Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, poetė Vilhelmina Imbrienė, poetės: Gražina Blinkinienė, Polina Sarapinienė, Aurelija Gerulskienė, rašytojas, poetas Darius Rekis, literatė  Liucija  Jagėlienė, poetas, dainuojamosios poezijos atlikėjas Kęstutis Krencius. Renginyje dalyvavo poetė Elena Stasiulienė.
Kruopių kaimo bibliotekos literatų būrelio „Kruopelė“ narės atliko literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Senas yra mūsų šis kalbėjimas...“, kuri sužavėjo visus literatūrinio renginio dalyvius.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasveikino  visus rašančius, skaitančius, kalbančius pačia nuostabiausia mūsų gimtąją lietuvių kalba: Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio žurnalistus, rajono bibliotekininkus, dėstytojus, profesorius, moksleivius, studentus, mokytojus, skaitytojus, Akmenės krašto literatus  su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, ir padovanojo knygų poetams, aktyviausiems Viešosios bibliotekos skaitytojams.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  Padėkos raštą už ilgametę ir  intelektualinę  veiklą, už aktyvų dalyvavimą Viešosios bibliotekos renginiuose, už įvairiapusę kūrybą įteikė Akmenės krašto literatui, dainuojamosios poezijos kūrėjui, poetui, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariui  Kęstučiui Krenciui. Su spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena pasveikino „Vienybės“ laikraščio žurnalistę Romą Jonikienę ir visus „vienybiečius“.
Renginio dalyviams aktorė, režisierė  Virginija  Kochanskytė pristatė literatūrinė programa, skirta   Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti „ARS POETICA. Lietuvių išeivių poezija ir jos interpretacija“. B.Brazdžionio, S.Gedos, H.Nagio, Alg. Mackaus, L.Sutemos, A.E.Puišytės, D.Milukaitės-Buragienės ir kt. poetų eilės, skirtos Tėvynei Lietuvai. Gerbiama aktorė, režisierė Virginija Kochanskytė pristatė Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės knygą „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių. Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“.
Aktorė Virginija Kochanskytė literatūrinio renginio dalyviams  pristatė naujas knygas, skirtas anapilin išėjusiam poetui, Vladui Buragui atminti: „Kūrybos ir kultūros šviesulys“ - Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos almanachas, skirtas LNRS pirmininko, poeto Vlado Burago atminimui ir Lietuvos atkūrimo šimtmečiui; „Gyvenimas atiduotas kitiems“ – Vytauto Šiaudyčio knyga apie Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago prasmingą gyvenimą ir nenuilstamą kūrybinę veiklą;
„Mieloji mano, rudenio žemele...“ - Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos almanachas skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui. Šiame almanache publikuojama ir  poetų iš Akmenės krašto (Gražinos Blinkinienės, Vilhelminos Imbrienės, Liucijos Jagėlienės, Juzefos Janušienės, Kęstučio Krenciaus, Dalios Milukaitės-Buragienės) kūryba. Knygos sudarytoja Dalia Milukaitė-Buragienė. Supažindinta su rašytojo Dariaus Rekio nauja knyga „Kaip kukia su gruzdžiais kovojo...“, Aido Jurašiaus knyga „Naktis su raktininku“, su rašytojo Vytauto Almanio novėlėmis „Altajus iš kiemo pusės“.
 Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius pasveikino visus susirinkusius su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
 Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja Justina Jagminienė perdavė sveikinimo žodį nuo Seimo nario Valiaus Ąžuolo ir padovanojo knygą „Pirmasis Lietuvos statutas 1529“.
Viešosios bibliotekos direktorė, literatūrinio renginio vedėja  Zita Sinkevičienė  literatūrinį renginį baigė italų filosofo B. Kročė žodžiais: „Kalbos negalima išmokyti, žmogus turi mokytis pats“. Tad mokykimės. Ir pamatysime, pati kalba irgi tokia graži, tokia pasipuošusi. Kaip gėris. Kaip grožis. Kaip dvasingumas. Kaip poezija. Viskas su ja susiję. Būkime verti savo kalbos.

Viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

dalyviai1

D.Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Akmenės krašto literatas, dainuojamosios poezijos kūrėjas, poetas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys  Kęstutis Krencius, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, aktorė, režisierė  Virginija  Kochanskytė, rašytojas, poetas Darius Rekis

dalyviai2

D.Markulienės nuotraukoje:  Kruopių kaimo bibliotekos literatų būrelio „Kruopelė“ narės,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, literatė  Liucija  Jagėlienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, poetė Polina Sarapinienė,  dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė, poetė Aurelija Gerulskienė, poetas, rašytojas Darius Rekis, Akmenės krašto literatas, dainuojamosios poezijos kūrėjas, poetas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys  Kęstutis Krencius,  aktorė, režisierė  Virginija  Kochanskytė, poetė Eugenija Škultinienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalia Taraškevičiūtė.

justina2

D.Markulienės nuotraukoje: Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėja Justina Jagminienė perduoda sveikinimo žodį nuo Seimo nario Valiaus Ąžuolo ir dovanoja knygą „Pirmasis Lietuvos statutas 1529“.

dalyviai3

D.Markulienės  nuotraukoje: aktorė, režisierė  Virginija  Kochanskytė  pristato Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės knygą  „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių. Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“.

dalyviai4

                         D. Markulienės nuotraukoje: literatė  Liucija  Jagėlienė

dalyviai6

D. Markulienės nuotraukoje: aktorė, režisierė  Virginija  Kochanskytė ir Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius

dalyviai7

D.Markulienės nuotraukoje: poetė Aurelija Gerulskienė

dalyviai8

 D. Markulienės nuotraukoje: Kruopių kaimo bibliotekos literatų būrelis „Kruopelė“

dalyviai9

                      D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės krašto literatas, dainuojamosios poezijos kūrėjas, poetas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys  Kęstutis Krencius

       dalyviai10    
D. Markulienės nuotraukoje: poetė Gražina Blinkinienė

dalyviai11
  D.Markulienės nuotraukoje: poetė Polina Sarapinienė

dalyviai12

D. Markulienės nuotraukoje: rašytojas, poetas Darius Rekis

dalyviai13

D.Markulienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė

dalyviai14

D. Markulienės nuotraukoje: dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai