TRADICINĖ „POEZIJOS RUDENS“ ŠVENTĖ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE.PROJEKTO INTERNETINĖS LITERATŪRINĖS SVETAINĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE PRISTATYMAS

ATMINTIS

Maldų gaida vėl maišosi su dūmais,
Ant stalo rankos, atversta knyga.
Ir vėjai tie, jaunystėj buvę ūmūs,
Virš stogo rimsta, kužda man kažką.
                                          (S.Aukselis)

Gerbiamo Akmenės krašto literato Stanislovo Aukselio eilėmis apie gimtus namus, Viešosios bibliotekos direktorė, renginių organizatorė Zita Sinkevičienė ir Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“, nuostabiomis lyrinėmis birbynių melodijomis, kurias atliko Ventos muzikos mokyklos mokytojai,  pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų.

Viešojoje bibliotekoje darbuotojų parengta, tradicine jau tapusi, kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos, interneto  puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino literatūrinio renginio dalyvius su populiariomis Akmenės krašto literatų išleistomis knygomis, tai  literato, poeto Stanislovo Aukselio eilėraščių knyga „Būk palaimintas“, poetės Dalios Milukaitės – Buragienės  ir poeto Vlado Burago eilėraščių knyga „Vieną vakarą dviese“, poeto Vlado Morkūno eilėraščių knyga „Nekropolių šviesos“, poeto Algimanto Kiminiaus „Metų laiptais“, poetės Vilhelminos Imbrienės išleistomis poezijos knygomis „Ieškok dainos“, „Ne tik žodžiai“, „Krantinė“, „Žvaigždės sielos gryčioje“, „Pro  užuolaidos kampą“, „Laiko termometras“, „Iliuzijų lašai“, „Vingiai“  ir autorinių dainų albumais, poeto Kęstučio Krenciaus eilėraščių knygomis „Ateik tu lietui lyjant“, „Prisėsiu aš prie balto lapo“, poeto  Virginijaus Sungailos eilėraščių knygą „Rudenio kosulys“. Virginijus Sungaila naujaakmenietis, mokėsi tuometinėje Ramučių vidurinėje mokykloje, dabar gyvenantis Mažeikiuose. Dirba žurnalistu „Santarvės“ laikraštyje. Rašo poeziją, prozą, užsiima fotografija. 1999m. yra išleidęs eilėraščių knygą „Rudenio kosulys“. Jo kūryba publikuojama kultūros ir meno žurnaluose „Durys“, „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Dienovidis“, „Septynios meno dienos“ ir rajoniniame laikraštyje „Vienybė“.

Nuo 2004 metų per tradicinę  Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Šia premija yra apdovanotos poetės Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis(2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.). Ši literatūrinė premija poetams teikiama kas antri metai.

Spaudinių paroda parengta ir anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei. Literatė Stasė Niūniavaitė rašė poeziją ir prozą. Literatūrinėse diskusijose buvo įdomi pašnekovė apie knygą, poeziją. Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlių.

Šiais metais devintą kartą  paskelbtas Akmenės rajono savivaldybės literatūrinių kūrinių komisijos išrinktas poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Literatūrinės premijos laureatą paskelbė ir premiją įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas gerbiamas Apolinaras Nicius ir S.Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatu  tapo  poetas Stanislovas Aukselis. Literatas, poetas, lietuvių kalbos, literatūros mokytojas, Stanislovas Aukselis lietuviško žodžio šviesą 44 metus dalinantis Ventos gimnazijos moksleiviams. Poeto kūryba buvo publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, „Tarybiniame mokytojuje“, Joniškio rajono laikraštyje „Tarybinis balsas“, Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ II-oje dalyje, Ventos krašto knygoje – dabarties ir ateities kartoms. Šių metų pabaigoje autorius pradžiugins skaitytojus antra eilėraščių knyga „Skubančių metų šventraštis“.

 

Ištrauka iš S.Aukselio eilėraščio „Viltis“

„Aš niekad nestačiau namų,

Aš niekad nemylėjau rožės.

Vis gyvenau tuo laukimu

Kaip ateity gyvenimas atrodys.

Ant kalno stovėsiu, ir tiek...

Galvosiu: kur eita, kur būta.

Pro ąžuolus šviesą pasiekt

Bus nelengva. Bet šlovinsiu būtį.“

 

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė literatūrinio renginio dalyvius pasiklausyti Ventos muzikos mokyklos Vidmanto Virbicko ir  Gintauto Jankaus  atliekamų melodijų, kurios buvo skirtos gerbiamam laureatui ir  šio renginio dalyviams.

Sveikinimo žodį laureatui tarė Ventos miesto bendruomenės nariai, Ventos gimnazijos direktorė, mokytojai.

Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė laureatui padovanojo laikraštyje „Vienybė“ 1977 metų spalio mėnesį publikuotą autoriaus eilėraštį „Spalvos“.

Apie literato kūrybą mintimis pasidalino „Vienybės“ laikraščio redaktorius, gerbiamas Leopoldas Rozga ir Ventos gimnazijos mokytoja gerbiama Elena Čiobienė.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pakvietė gerbiamą, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą Stanislovą Aukselį paskaityti savo kūrybos posmų.

Pasitikdami Akmenės rajono 65-mečio jubiliejų ir pažymint Etnografinių regionų metus  Viešojoje bibliotekose ir jos filialuose  nuo 2015 m. gegužės 26 d iki rugpjūčio 1 d. buvo skelbiamas poezijos, prozos tekstų, rašinių, poezijos eilių rašymo literatūrinis konkursas „Mano gimtinės spalvos“.

Viešosios bibliotekos direktorė padėkojo visiems poetams, rajono bibliotekų skaitytojams dalyvavusiems literatūriniame konkurse „Mano gimtinės spalvos“, skirtame Akmenės rajono 65-mečio jubiliejui paminėti. Padėkojo už poezijos eiles, skirtas gimtinei, tėviškei  ir įteikė po knygą šiems dalyviams: Aurelijai Gerulskienei – „Gimtajam kraštui“, „Mano miestui – Naujajai Akmenei“, Kęstučiui Krenciui – „Svajonių sparnai“, Antanui Adomaičiui – Mitas „Akmenė – Akmenėja – Didžiojo Priegalvio žvaigždės“, Gražinai Blinkinienei – „Gimtinė“, „Mintis“, Daliai Milukaitei-Buragienei – „Yra Lietuva“, „Beržynai balti“, Vladui Buragui – „Kraštiečių sueigoje“, Vilhelminai Imbrienei – „Mano akyse – svyruoklis gluosnis....“, Eugenijai Škultinienei – „Gimtinės ilgesys“, „Gimtinei Lietuvai“, Juzefai Janušienei – „Gimtinė“, Antanui Raudžiui – „Gimtinės vaizdai“, Dinorai Zokaitienei – „Gimtinei“, Antonijai Norbutaitei – „Kur tavo namai“ ir t.t.

Poetė Aurelija Gerulskiene rajono poetų, literatų ir  bibliotekininkų vardu pasveikino Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę parengusią ir laimėjusią projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Z.Sinkevičienės  projekto tikslas – reprezentuoti ir skleisti informaciją apie Akmenės krašto literatus, apie žymius kultūros žmones kilusius iš  Akmenės krašto, apie jų leidžiamas knygas, rašomą poeziją, biografijas, sukuriant literatūrinę internetinę svetainę, projektas skirtas Akmenės rajono bendruomenėms, Akmenės krašto literatams, bibliotekų vartotojams, lankytojams, rajono bibliotekoms nuo vaikų iki garbaus amžiaus senjorų, neįgaliems skaitytojams.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasveikino gerbiamą poetę Dalią Milukaitę-Buragienę, kuri 2015m. tapo „Medikų poezijos pavasario“ laureate ir jos eilės yra publikuojamos poezijos rinkinyje „Jūs dovanojate regėjimą“.

Į „Poezijos rudens“ literatūrinę šventę su naujais poezijos posmais atvyko pasidalinti gerbiamos poetės ir poetai: literatas, poetas, lietuvių kalbos, literatūros mokytojas, Stanislovas Aukselis, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė iš Kauno, poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja  Vilhelmina Imbrienė iš Mažeikių, poetas Virginijus Sungaila buvęs naujaakmenietis, mokėsi tuometinėje Ramučių vidurinėje mokykloje, dabar gyvenantis Mažeikiuose, poetė Gražina Blinkinienė, poetas Kostas Kantautas, poetė Juzefa Janušienė, poetas Kęstutis Krencius, poetė Aurelija Gerulskienė, poetė Eugenija Škultinienė,  poetas Leonardas Pukinas, poetas Antanas Raudys.

Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė padėkojo gerbiamiems poetams, literatams už padovanotus poezijos posmus, už nuostabias melodijas - Ventos muzikos mokyklos mokytojams, bibliotekų skaitytojams, renginio dalyviams už aktyvų dalyvavimą Viešosios bibliotekos literatūrinėje šventėje.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“

 

 

 

 

 

 

 

Paroda „Akmenės krašto literatas Stanislovas Aukselis“

Z.Sinkevičienė ir literatūrinės premijos laureatas S.Aukselis

D.Markulienės nuotraukoje:  Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė ir poetė, dainuojamosios poezijos atlikėja V.Imbrienė

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė ir poetė J.Janušienė

D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė

D.Markulienės nuotraukoje: poetas Leonardas Pukinas

                       

D.Markulienės nuotraukoje: poetė Aurelija Gerulskienė

D.Markulienės nuotraukoje: poetas Virginijus Sungaila

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė ir literatūrinės premijos laureatas S.Aukselis

D.Markulienės nuotraukoje: poetas Kęstutis Krencius

D.Markulienės nuotraukoje: poetė Eugenija Škultinienė

D.Markulienės nuotraukoje: poetas Antanas Raudys

D.Markulienės nuotraukoje: poetas Kostas Kantautas

 

 

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai