TRADICINĖ „POEZIJOS RUDENS“ ŠVENTĖ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Lyriškomis, nuotaikingomis kanklių melodijomis ir gerbiamos Akmenės krašto literatės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narės Juzefos Janušienės eilėraščiu apie žodį, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų. Šios literatūrines šventės rėmėja yra Akmenės rajono savivaldybė.
Literatams, poetams, skaitytojams Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė pristatė parengtą, tradicine jau tapusią, kraštotyrinę parodą „ Literatų kūrybai nemažą dėmesį skirią rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose  laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Šiame leidinyje pirmąsias poezijos pamokas praėjo daugelis rajono literatų.
Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai parašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į „Gintaro gimtinė“. Informacija apie įvykusius ar dar tik įvyksiančius literatūrinius renginius dedama į Viešosios bibliotekos svetainę www.abiblioteka.lt  ir į Akmenės krašto literatų svetainė  www.akmeneskrastoliteratai.lt, kuri yra sukurta pagal Viešosios bibliotekos direktorės Z.Sinkevičienės parašytą ir laimėtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Internetinė literatūrinė svetainė yra vienintelė tokio pobūdžio interneto svetainė Lietuvoje, skirta propaguoti  kraštiečių kūrybą. Ji sutelkia ne tik  Akmenės krašte gyvenančius, kuriančius žmones: rašytojus, poetus, bet ir po Lietuvą bei užsienį išsibarsčiusius kūrybingus kraštiečius, kurių tarpe yra ir žinomų, pripažintų vardų. Tinklalapis atlieka ir daugiau funkcijų: leidžia ieškoti rėmėjų, suteikia galimybę atlikti apklausas, susipažinti su vykstančiais renginiais, peržiūrėti kūrybos audio archyvą. Svetainė gali būti pritaikoma ir neįgaliesiems.
Į Tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ literatūrinę šventę su naujais poezijos posmais susirinko gerbiamos poetės ir poetai, skaitytojai, svečiai.
Šių metų „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius, Seimo nario padėjėja Rima Seniūnienė, Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktorė, gerbiama Julija Sejavičienė.
Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė supažindino susirinkusius suliteratų išleistomis knygomis: Dalios Milukaitės-Bragienės poezijos knyga „Baltieji laiko aitvarai“, rašytojo Vytauto Almanio publicistine knyga „Tolstančios salos...“, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininko Vlado Burago knyga „Kunigo A.Miluko atminimo literatūrinės premijos laureato, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų ir svečių kūrybos almanachas „Po priegloba darbštaus vyro kunigo Miluko“. Šiame almanache yra pateikta Akmenės krašto lauraičių Dalios Milukaitės-Buragienės ir Zitos Sinkevičienės kūryba, Viešosios bibliotekos direktorės išleista knyga „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId, mūsų kraštiečio Dariaus Rekio eilėraščių knyga „Pražydusios klumpės“.
Spaudinių paroda parengta ir anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.
Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlės. Literatūrinėse diskusijose apie knygą, poeziją buvo įdomi pašnekovė.
Nuo 2004 metų per tradicinęViešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrinė premija yra apdovanotos poetės Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis(2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.).
Devintą kartą buvo paskelbtas režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Ja tapo Akmenės krašto literatė, literatų klubo „Žiemgalija“ narė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė gerbiama Juzefa Janušienė.
Stasės Niūniavaitėsvardo literatūrinės premijos laureatą paskelbė ir įteikė premiją Akmenės rajono mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius. Gerbiamas pavaduotojas įteikė laureatei Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėką užpoezijos knygas ir žemaičių tarmės sklaidą.
Lietuvos Respublikos Kultūros Š.Biručio padėką už žemaitiškos tarmės sklaidą gerbiamai laureatei Juzefai Janušienei įteikė Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius.
Padėką už  literatūrinio žodžio sklaidą Akmenės krašto skaitytojams gerbiamai literatei įteikė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.
Literatė gimė 1937m. birželio 26d. Akmenės rajone. Baigusi Sablauskių septynmetę mokyklą, mokėsi ir baigė Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą. 1983-1985 metais mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, bibliotekininkė. Dirbo Kairiškių kaimo bibliotekoje.
Apie save gerbiama poetė rašo: „Visą laiką rašiau – nuo keturiolikos metų. Užaugau daugiavaikėje šeimoje. Dešimt mūsų buvo. Tėvelis gražiai dainavo, eiliavo, šį meną ir man perdavė. Iš mamytės gavau tikėjimą, tvirtybės... Ji visada savo vaikus peržegnodavo kai iš namų išeidavome. Tas jos tikėjimas į Dievą, neįkainuojama vertybė. Ji mums visiems padėjo savimi išlikti, nors mūsų valtis visą laiką daužė baisios audros“.
Poetės kūryba buvo spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, „Kalvotoji Žemaitija“, „Žemaičių saulutė“, poezijos almanachuose, „Ten sidabro vingy“ (2000-2001), Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse, poetės kūryba yra publikuojama Akmenės krašto literatų svetainėje : www.akmeneskrastoliteratai.lt, išleido eilėraščių knygas „Žydintis šerkšnas“, „Atvirumo akimirkos“, „Prakalbėk. Gimtinės ąžuolėli“, „Neramioji liepsna“, „Pasirokavimai“ (žemaičių tarme).
Gerbiama poetė paskaitė eilėraščių iš knygų: „Žydintis šerkšnas“, „Atvirumo akimirkos“, „Neramioji liepsna“, „Pasiruokavima“, „Prakalbėk, Gimtinės ąžuolėli“, pagiedojo savo  kūrybos giesmių.
Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei Lietuvos Respublikos Seimo narys gerbiamas Saulius Bucevičius įteikė padėką už kūrybingą, aktyvią ir profesionalią veiklą, už skaitytojų poreikius atitinkančios literatūros paieškas, už įvairius teminius literatūros pristatymus rajono žmonėms, už vadovavimą, prasmingus kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius, už išleistą knygą „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId., įteikė įrėmintą Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“.
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkių ansamblis, vadovaujamas vadovės Loretos Rimkuvienės, padovanojo koncertą  gerbiamai laureatei ir šio renginio dalyviams.
Literatūrinėje šventėje savo kūrybą skaitė Akmenės krašto literatai, poetai Aurelija Gerulskienė, Kęstutis Krencius, Eugenija Škultinienė, Vilhelmina Imbrienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas, Darius Rekis, Antanas Raudys, Gražina Blinkinienė, Dinora Zokaitienė.Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio eilėmis: „Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau negu gali jinai pasakyti“ padėkojo visiems gerbiamiems svečiams, poetams, rajono skaitytojams dalyvavusiems literatūrinėje rudens šventėje.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

D.Markulienė nuotraukoje: Stasės Niūniavaitės  vardo literatūrinės premijos laureatė Juzefa Janušienė ir Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

D.Markulienės nuotraukoje: Stasės Niūniavaitės  vardo literatūrinės premijos laureatę paskelbė ir įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėką Akmenės rajono mero pavaduotojas, gerbiamas Apolinaras Nicius

D.Markulienė nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei Lietuvos Respublikos Seimo narys gerbiamas Saulius Bucevičius įteikė padėką už kūrybingą, aktyvią ir profesionalią veiklą, už skaitytojų poreikius atitinkančios literatūros paieškas, už įvairius teminius literatūros pristatymus rajono žmonėms, už vadovavimą, prasmingus kultūrinius, edukacinius, informacinius renginius, už išleistą knygą „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“ IIId., įrėmintą Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“.

D.Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę: Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė  Zita Sinkevičienė, literatė Gražina Blinkinienė, dainuojamuosios poezijos atlikėja Vilhelmina Imbrienė, bibliotekininkės, poetės  Aurelija Gerulskienė ir Eugenija Škultinienė, Stasės  Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Juzefa Janušienė, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė Julija Sejavičienė, poetė Dinora Zokaitienė,  literatas, kraštietis Darius Rekis, literatas Antanas Raudys, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas, poetas, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas

D.Markulienės nuotraukoje: renginio dalyviai ir pirmoje eilėje LR Seimo nario padėjėja Rima Seniūnienė, LR Seimo narys Saulius Bucevičius,  Stasės Niuniavaitės vardo literatūrinės premijos laureate Juzefa Janušienė, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius

D.Markulienė nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė skaito ištrauką iš Stasės Niūniavaitės  vardo literatūrinės premijos laureatės Dalios Milukaitės – Buragienės kūrybos

D.Markulienės nuotraukoje: Stasės Niuniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatę sveikina Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir bibliotekininkė, poetė Aurelija Gerulskienė