LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ VIEŠNAGĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ VIEŠNAGĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 

Birželio 5 dieną Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje svečiavosi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojų grupė, Informacijos išteklių departamento direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita  Steponaitienė, Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustinaitienė. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius profesorius Dr. Renaldas Gudauskas apie biblioteką rašė: „Nacionalinė biblioteka savo daugiabriaunėmis veiklomis ir įvykiais tapo labai intensyvia ne tik informacine, bet ir visuomenine, kultūrine erdve.“Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita  Steponaitienė supažindino su Tarptautine bibliotekų asociaciją ir institucijų federacijos (IFLA) bibliotekų atstovavimo politika, siekiu parodyti bibliotekų potencialą iššūkių pilname amžiuje. Viena iš to priemonių -  Pasaulio bibliotekų žemėlapio (Library Map of the World) kūrimu – priemone, kuri didina bibliotekų matomumą, svarbą kiekviename regione, turi įtakos bibliotekų ateičiai, kuri neišvengiamai susijusi su veiklų transformacija, naujų veiklos modelių ir paslaugų visuomenei kūrimu. Bibliotekos tampa svarbia šalių informacinės ir žinių visuomenės infrastruktūros dalimi ir stipriomis partnerėmis, padedančiomis kurti informuotą, pažangią ir saugią visuomenę. LBD pirmininkė pasidalijo mintimis apie bibliotekų galimybes ir potencialą įgyvendinant Jungtinių Tautų patvirtintus Darnaus vystymosi tikslus, apie ateities kultūros išteklius Lietuvos Respublikos bendrajame plane 2030.  Ir bibliotekininkams turi būti aktualios  klimato kaitos, sveikatos, aplinkosaugos, tolerancijos, skurdo mažinimo problemos. Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustinaitienė  kalbėjo apie vaikų literatūrą. Padovanojo Viešajai bibliotekai informacinių leidinių. Susitikime dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai, gerbiamus svečius  ir rajono bibliotekininkus pasveikinti atvyko Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis. Visus susirinkusius Viešosios bibliotekos Dr. E. Meškienės  konferencijų salėje pasveikino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.  Savo pranešimą „Viešoji biblioteka -  informacijos ir kultūros skleidėja“  direktorė pradėjo romėnų filosofo ir rašytojo Marko Talijaus Cicerono žodžiais „Patirtis yra geriausias mokytojas“.  Direktorė Z. Sinkevičienė mintimis pasidalino apie  Viešosios bibliotekos misiją ir viziją, pagrindinius išorinės aplinkos veiksnius, lemiančius pokyčius, bei naujas galimybes, kurias jie atveria, apie  Bibliotekos funkciją, kuri atskleidžią Biblioteką, kaip  demokratiška, modernia, informacijos, kultūros, švietimo įstaigą užtikrinančią visuomenės poreikius, tenkinanti universalų dokumentų fondą, organizuojanti vartotojams laisvą prieigą prie spaudinių ir elektroninių informacijos šaltinių, nuolat tobulinanti ir plečianti informacines technologijas, bendradarbiaujanti su kitomis institucijomis, kurianti informacinę žinių visuomenę Akmenės krašte. Atstovavimo veikla ir partnerystė, kad jos yra šiuolaikinės bibliotekos egzistavimo būtinybė. Bendradarbiaudama su valdžios ir visuomeninėmis institucijomis, verslo įmonėmis, žiniasklaida, viešoji biblioteka inicijuoja pozityvius pokyčius visuomenėje ir atskirose bendruomenėse. Direktorė pabrėžė,  kad augant gyventojų poreikiui kultūros srityje, plečiantis informacinėms technologijoms,biblioteka šiuolaikinėmis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ugdo visuomenės informacinę kultūrą, kuria palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių ir švietimo poreikių tenkinimui, vaikų ir jaunimo skaitymo kultūros ugdymui, turiningo užimtumo organizavimui, bibliotekininkų profesionalumo ugdymui.  Dėl vis didėjančio bibliotekos paslaugų spektro bei plečiantis informacijos vartotojų diferenciacijai pagal poreikius, viešoji biblioteka turi užtikrinti tinkamą informacijos prieinamumą, suteikiant lygias galimybes kiekvienam visuomenės nariui naudotis šalies ištekliais.  Z. Sinkevičienė svečiams pristatė 2018 m. naujose patalpose darbą pradėjusią modernią Akmenės rajono savivaldybės viešąją biblioteką: „Įgyvendinus projektą „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g.9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“ Akmenės rajono bendruomenė pajuto žymų bibliotekos sąlygų ir teikiamų paslaugų kokybės pagerėjimą.  Įrengta Sistema integruota su incidentų stebėjimo ir registravimo sistema bei Bibliotekos pastato kitomis saugos sistemomis: RFID HF vieno praėjimo knygų apsaugos sistema,  RFID HF personalo darbo vietos, RFID HF savitarnos knygų išdavimo/grąžinimo įrenginys,  RFID HF savitarnos išdavimo/grąžinimo įrenginys vaikų erdvėje, integruotas į reguliuojamo aukščio stalą, RFID HF belaidis inventorizavimo prietaisas, Sistemos valdymo, monitoringo ir diagnostikos programinė įranga, Incidentų stebėjimo ir registravimo sistema, Savitarnos įrenginys knygų grąžinimui bibliotekos nedarbo metu, Interaktyvus stalas vaikų intelekto ugdymui. Atnaujinta bibliotekos infrastruktūra ir technologinė įranga sudarė sąlygas gauti geresnės kokybės paslaugas.  Įrengta konferencijų salė, kurioje rengiamos įvairios parodos, organizuojami gyventojų susitikimai su rašytojais, bendruomenės narių susibūrimai, kvalifikacijos kėlimo mokymai ne tik Bibliotekų  bet ir kitų  įstaigų darbuotojams, dalyvaujama įvairiuose projektuose, tokiose, kaip Lietuvoje pirmą kartą organizuojamame „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė visuomenė“, Viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės parengtuose projektuose - „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“ ir Europos Komisijos komunikacijos kampanijai „ES drauge saugiau“ projekte, „Ona Šimaitė kviečia kalbėtis“, Atvirų erdvių veiklos projekte „P (pažink, pramogauk, prisimink)“, kaip partneriai Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendinamame projekte „Keliauju su knyga“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekte kraštotyrinėje ekspedicijoje „Kur liūdi kryžiai pakėlėm“  ir daugelį kitų. Sudaryta autorinė  licenzinė sutartis su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką  „Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra“. Direktorė paminėjo ir apie knygų leidybos veiklą Viešojoje bibliotekoje. Jos pačios sukurtos ir išleistos 15 knygų įvairių žanrų. Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narei Z. Sinkevičienei Lietuvos Respublikos  Kultūros  ministro Mindaugo Kvietkausko padėka už profesionalų ir kūrybingą vadybinį darbą, aktyvią veiklą diegiant technologines ir socialines naujoves, formuojant šiuolaikišką bibliotekos identitetą, modernizuojant ir įveiklinant biblioteką įteikė Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis. Direktorė pasidžiaugė, kad bendradarbiaujant su  Akmenės rajono Garbės piliečiu, gerbiamų kraštotyrininku, žurnalistu, buvusiu rajoninio laikraščio „Vienybė“ redaktoriumi Leopoldų Rozga  parengtas virtualus Akmenės krašto enciklopedinis žodynas, kurio administravimas patikėtas Viešajai bibliotekai. Biblioteka – patikima ir saugi intelektualinių žinių, informacijos, skaitybos ir kultūrinės edukacijos paslaugų davėja, bendradarbiaujanti su visomis krašto švietimo ir kultūros įstaigomis, socialinėmis sferomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir prisidedanti prie socialinės atskirties mažinimo – išliko pasiekiama, prieinama, bendraujančia, įvairiapuse ir nuolat veikiančia. Glaudžiai bendradarbiaujama su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik Naujosios Akmenės mieste bet ir visame Akmenės rajone. Viešoji biblioteka ir jos filialai  dalyvauja įvairiuose akcijose, viktorinose: Nacionalinėje viktorinoje, Nacionalinio diktanto rašyme, Socialiniame projekte „Sidabrinė linija“, akcijoje „Lietuva skaito“, „Vaikų bibliotekėlės“ dovanojimo akcijoje, „Metų knygos rinkimai“, „Knygų Kalėdos“  ir t.t. Viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas pelnė Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus komisijos simpatijų prizą Tarptautinės vaikų knygos dienos proga. Direktorė pabrėžė, jog labai didelis dėmesys skiriamas bibliotekų darbuotojų savišvietai, kvalifikacijos kėlimui, kūrybiškumui. Dažnai organizuojami seminarai, mokymai, kursai, kaip „Sensoriniai skaitymai: kitoks skaitymas autizmo spektro ir kitų kalbos ir komunikacijos  sutrikimų turintiems vaikams“, „Elektroninės knygos – skaitymas ir kūrimas“, „Bibliotekų paslaugos socialinės atskirties grupėms“, „Biblioterapijos, dailės terapijos taikymas bibliotekose“ ir kiti. Siekdama strateginių tikslų tapti modernia ir patrauklia bendruomenės informacijos, mokymo ir laisvalaikio centru bei formuoti teisiamą bibliotekos ir bibliotekininko įvaizdį, skatinanti vartotojus naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina savo užbrėžtus tikslus ir  uždavinius. Gerina gyventojų kultūrinį gyvenimą, formuoja teigiamą požiūrį į skaitymą, gerina renginių kokybę, prieinamumą bendruomenei, panaudojant bibliotekoje sukauptą universalų dokumentų fondą, informacines technologijas ir kūrybinę veiklą.  Gerbiamiems svečiams koncertavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Loretos Rimkienės. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkei Jolitai  Steponaitienei už vizitą, už padovanotas knygas ir svečiams padovanojo savo išleistą knygą „Rašau Simonui Daukantui“ ir  knygų apie Akmenės kraštą. Lietuvos Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kelionę į Akmenės savivaldybės viešąją biblioteką vyko įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos paremtą projektą „Bibliotekų galimybės ir potencialas įgyvendinant darnaus vystymosi tikslu“.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Nuotr. Dalios Markulienės

_____________________________________

  1. „Kaip kurti kultūrine diplomatija?“. Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija.(Bernardinai.lt, 2018.12.12.) 
    Prieiga per internetą http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-12-12-kaip-kurti-kulturine-diplomatija/173313

 

1 

2

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai  Dr. E. Meškienės konferencijų salėje

3

               Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė,  Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė ir Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

4

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristato pranešimą „Viešoji biblioteka-informacijos ir kultūros skleidėja“

5

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė Aldona Augustaitienė

6

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė,  Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė

7

Nuotraukoje antroje eilėje pirmas iš dešinės:  Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis

8

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė įteikia Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorei,  Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkei Jolitai Steponaitienei savo parengtą knygą „Rašau Simonui Daukantui“

9

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Muzikos ir meno skaitykloje

10

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojams rodomi seni, reti leidiniai  kraštotyros skaitykloje

11

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Loretos Rimkienės

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai