Dalia Milukaitė - Buragienė

Iš jubiliejinės poezijos rinktinės „Skamba devynbalsė mūza“

Šviesiai režisierės ir poetės

Stasės Niūniavaitės atminčiai

Stiprėk, Lietuva, kančių liepsnoj stiprėk! –

Tava žvaigždė Žemaičiuose sužibo.

Atėjusiais į naują sceną patikėk –

Sutelkusi visas jėgas kūryba,

Erdvėj liepsnojant Žodžiui, Laisvę gina.

 

Nenugalėta, mylinti ir išdidi,

Išdeginta skausmuos, bet neužtroškus,

Ūmi kasdieninio gyvenimo kely,

Nerimastinga siela statė bokštus.

Ir gyrė net Brazdžionis Tavo meną,

Akmenės kraštas garbų vardą rašė...

Visi šiandieną tvirtą žmogų mena

Akorduose dienos, teatro dvasios!

Ir scenoj girdisi dar Tavo žodžiai,

Taip apdainavę idealų grožį, -

Eilutėmis pražydusios rožės...

 

Gydytojų duetas

Vilties žvaigždė birželio naktyje,

Išpažintis šviesos beribės meilės.

Tikrumas žodžio laiko pilyje,

Auksinės žvaigždės, apdainuota laimė...

Linksmai vėl vasara Jus apkabins abu,

Ir girdisi švelnus griaustinio aidas,

Jau keliasi gyvenimas veržlus,

Apvainikuoja kiemą gėrio gaidos.

 

Rūpesčių gausa, - palaima sieloj,

O meilės tikruma jautri, plati.

Minties erdvėj siela pakyla,

Uždegti noris ir kitų mintis.

Atpildo, gyvenimo šviesoj

Likimas gėrį skleisti lėmė, -

Degti ir gyvent iš naujo...

Apmąstyti kaip kitiems padėti, -

Siekti – būt naudingam šiam pasauly...

 

Šaukti laimę ir tiesos ieškoti,

Už gyvenimą pakelti didį tostą!

Metų tiltais eikite svajoti,

Apkeliaukite gražiausių metų sodą!

Upių, ežerėlių, saulės paslapty

Suspindėkit meilės vedini!

Kupini gerų darbų, prasmės vilny

Alma Jūsų metai vis nauji,

Ilgesys širdyse – saulės spindulys!

 

Akmenės rajono savivaldybės

viešosios bibliotekos direktorei

Zodiake Tavajam mes visi

Ir gimtadienio liepsnoj plevename,

Tavo vardą gražų ilgesy

Atminimų ir šiandieną mename...

 

Saulės jūra vasaros žydėjo,

Išminties aruodais žemei lijo,

Nerimo minty, dainų šviesoj

Kaito širdys, jausmą nešė vėjas...

Energinga, nepaklydusi kely,

Viltį, meilę ir tikėjimą visiems

Išdalinti sugebi, įprasminti gali.

Čeža lapai. Pateka mėnuo,

Ir nuaidi laikraščiais mintis –

Esmę savo darbo tarsi Laiko upę

Nepriklausomoj rašytojų šeimoj

Entuziazmo pakylėta mums neši!

 

Devynbalsė muzika

Devynbalsė muzika skambėjo,

Virš pušų pleveno jūros vėjas

Baltame pilkos dienos pavėsy.

Devynbalsė muzika skambėjo,

Kai apklojo debesy mane,

Saulė skleidė tavo meilės gėlę...

Devynbalsė muzika skambėjo,

Virš pušų pleveno jūros vėjas.

 

Mano poezija

Poezija – mano vaikystės sala,

Poezija – mano jaunystės sodas,

Poezija – liūdnos, svajingos godos,

Poezija – mano vaikystės sala,

Šeštokų šlamantis klevas senolis

Ir paukščių pažadintas uosis.

Poezija – mano vaikystės sala,

Poezija – mano vaikystės sodas.

 

Mūzai

Taiki, keistai svaiginanti esi,

Širdies gelmėj, nerimstančioji Mūza,

Palaima, džiaugsmas, meilės geidulys...

Taiki, keistai svaiginanti esi, -

Gyvenimas, svajonė, amžinybė,

Kurių kiekvienas esme verti.

Taiki, keistai svaiginanti esi,

Širdies gelmėj nerimstančioji Mūza!

 

Nakties migloj

Nakties migloj tavęs aš nesulaukiau,

Ir rytas neišaušo su tavim,

Tik debesys paklydę dangų šaukė,

Nakties migloj tavęs aš nesulaukiau,

Didžio stebuklo ar ryškios žvaigždės,

Sudegę meteorai vilkais staugė...

Nakties migloj tavęs aš nesulaukiau,

Ir rytas neišaušo su tavim.

Kūrybos archyvo kategorija:

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti