Poezija

Pakelės akmuo (Kęstutis Krencius)

Akmuo apžėlęs pakelėj,
Vingiuoto kelio dulkes gaudo.
Ir kiek gyvenimo istorijų,
Lyg nebylys užburtas.

Čia ir nelaimės, ir karai,
Seniai jau pradundėjo.
Čia meilės ir tragedijų kerai,
Pajudint jo iš vietos negalėjo.

Galbūt čia valkata sėdėjo,
Gyvenimo prasmės ieškojo.
Čia grįžtančio iš gegužinės,
Jaunimo šnibždesius kartojo.

Čia šaltis, saulė ir lietus,
Jj grūdina pastoviai.
Tačiau jis guli sau ramus,
Ir saugo užmirštas istorijas.

Paskaityk (Vilhelmina Imbrienė)

Rašau visur ir žiedus sėju,
Kuriais tarsi atgal grįžtu.
Juokiuos...Taip ilgesį išlieju
Ant balto sniego marškinių.

Tu paskaityk žodžius nuo šerkšno,
Jeigu užlipę ant langų.
Pražydę te neužsimerkia,
Nors liko apmaudu mažu.

O aš tavas akis matysiu,
Išbėgusias prie kūrinių.
Žaras ant rytmečio barstysiu
Su vėju - bundančiu, gaiviu...

TEKA MINTYS

Šalia stovėsiu nesuradus vietos, širdis gyva ir aš kartu su ja.
Gerai, kad nesustoja, nepalieka, o plazda saujoj džiaugsmo kupina.

Kai skaitome knygas (Aurelija Beniušytė - Gerulskienė)

Kai skaitome knygas
Pasaulis visas mūsų –
Ir Afrika ir Šiaurė,
Rytai ir Vakarai.
Ir jūros plačios
Ir piratų būna,
Čia vaikšto Pepė
Su linksmais draugais...
Kai skaitome knygas
Tai visos žvaigždės mūsų,
Kurios taip žiba
Vakaro skliaute
Mėnulio pilnatis
Ir pjautuvas sudilęs,
O rytą kyla saulė
Pasveikinti dienos.
Kai skaitome knygas
Tai visos žinios mūsų –
Mes stiprūs augame
Į saulę kylame,
Gyvenimą pasveikinti
Mes drąsiai einame,
Nes viską žinome

„ČIULBA VOLUNGĖLĖ“ (Dalia Milukaitė - Buragienė)

Skaito aktorė Virginija Kochanskytė

 

Ėgliai duria į tavąją ranką,

Valerijonais pakvipo šilas.

Pirmas griaustinis trankosi,

Žybsi vėl žaibas pakilęs.

 

 ... Trobelėje baltos drobulės

Ant senovinio stalo užtiestos,  

 Saulės akmenys slenkstį apgulę,

Mūsų žodžiai skamba lyg fiesta.

 

Laikinumo vitražais dangus

Šiandien laimina mūsų buvimą,

 Būki svečias, užeiki vidun.

 

Vėlei degam poezijos žvakę,

Apkeliavome lyg piligrimai,

JUZEFA JANUŠIENĖ

Pokalbis su akmeniu

Panorau akmenį pažadint,
Įžengti į jo tylą,
Paguosti jį, prakalbint
Ir pasakyt, ką myliu.

Paslėpk mane šaltoj širdy,
Pilkasis akmenėli.
Deja, padėti negali,
Gali tik patylėti.

Tad palydėk mane keliu,
Kur toluma žydroji.
Priglaus mane savoj širdy
Tėvynė mylimoji.

Panų kalnas

Puslapiai