Vytautas Blinkevičius

Vytautas Blinkevičius

KELELIS DUNDA

Kelelis dunda sutemoj,

Pabudę kaimo suneš loja.

Prišoksiu aš prie lango tuoj, -

Turbūt bernužis atvažiuoja.

 

Kaip nors nubėgsiu aš viena

Sutikti mylimo prie vartų. –

Tegul girdės vien sutema,

Jei man žodelį brangų tartų...

 

O jei nuo jo vėl skruostai raus,

Tegu motulė to nežino;

Tegu spėlios, kad nuo alaus,

O gal nuo obuolinio vyno...

 

Kelelis dunda sutemoj,

Pabudę kaimo suneš loja.

Prišoksiu aš prie lango tuoj, -

Vytautas Blinkevičius

VYTAUTAS BLINKEVIČIUS

... Viekšnių vidurinės mokyklos ru­sų k. ir literatūros mokytojo, energin­go jaunųjų literatų būrelio vadovo eks­promtu parašytos eilės buvo spausdi­namos ne tik rajoninėje spaudoje - jos tapdavo Viekšnių krašto gegužinių su­tartinėmis, kai kurios virto liaudies dai­nomis.