Stasius Būdavas

Stasius Būdavas

Autobiografija

 Kažkokiame   bokšte   suvirpo  kietos   virvės   ir griausmingas vario aidas užpylė visus pasaulio šlaitus. O senas Varpininkas — Likimo Valia man paliepė:

— Dabar jau tavo valanda. Eik, surink visas Mirusias viltis ir iš naujo prašviesk pripelėjusias klaikumas — kad visi kalnynai Giesmėj paskęstų, kad krūtinėj Dangus atsivertų ir amžius tylėjusios lūpos tartų Meilės Žodį.

Aš, paklausiau Varpininko ir pirmą kartą išėjau gyvenimo vieškelius. Tai buvo 1908 m. kovo mėn. 5d., Papilėje, Šiaulių apskr.

Stasius Būdavas (1908-1966)

Stasys Būdavas

1908-1966

Gimė Papilėje (S.Daukanto memorialiniame muziejuje yra eks­pozicija ir apie rašytoją S.Būdavą). Studijavo Kauno kunigų semi­narijoj e ir universitete, kunigavo. 1944 pasitraukė į Vakarus, gyve­no Austrijoje ir JAV, kur (Bostone, 1950) kartu su J.Aisčiu organi­zavo Lietuvių rašytojų draugiją užsienyje.